Регионален инспекторат по образованието – Бургас. РИО – Бургас

Предучилищна подготовка

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА

2014-05-12 11:02:11
Вижте в добавения файл

Творческа вечер "Бургаските учители - творци и новатори"

2014-03-18 15:11:28

Наградени учители от предучилищно образование в Национален конкурс

2013-11-22 16:40:19
     На 22.11.2013г. /петък/ от 11 часа в ОДЗ № 12 „Радост”– Бургас се състоя награждаване на класираните участници в Национален конкурс за добри педагогически практики на учители в системата на предучилищното образование „Детската градина от другата страна на едно вълшебно огледало”.
     Наградите връчи г-жа Ваня Трайкова - главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” в МОН.
     Класирана на първо място в националния конкурс „Детската градина от другата страна на едно вълшебно огледало” е г-жа Недка Николова Дамянова – учител в І група в ОДЗ „ Радост” № 12 - Бургас с представена ситуация от образователно направление ”Игрова култура”.

     С грамоти бяха отличени участниците в националния конкурс от Област Бургас:

     o    Анелия Георгиева- учител в ОДЗ „ Радост” № 12, Бургас – образователно направление „Природен свят”, Тема „Пролетни цветя”; ІІ група

     o    Павлина Панайотова- учител в ОДЗ „ Звездица-Зорница” № 2, Бургас – образователно направление „Математика”, Тема „Геометричен кораб” ІІ група;Пета Национална конференция

2012-05-04 12:53:06
        В периода от 25.04.2012 г. до 28.04.2012 г. в гр. Велико Търново се проведе Петата Национална конференция "Водим бъдещето за ръка", по повод 130 години от откриването на първата детска градина в България. В раздел Предучилищна подготовка ще бъдат публикувани имената на успешно представилите се докладчици.
         С представяне на пленарни доклади от детски градини от община Бургас участваха Дима Желязкова и Жанета Иванова от ОДЗ № 14, Изгрев, гр, Бургас с доклад "Иновацията - детска психология за хуманната социализация в условията на предучилищното образование", Румяна Вангелова от ОДЗ №15 "Моряче" гр, Бургас с доклад "Игрите с пръсти - универсално педагогическо средство за развитие на детето в предучилищна възраст".
         В пленарните заседания и педагогическата практика "Състезание за правата на детето "Минута е много" участие взе София Димитрова - ст. експерт по предучилищно възпитание.
 

Национална конференция Велико Търново

2012-02-14 15:46:02
Научно- практическа конференция "Водим бъдещето за ръка" 25-28 април, гр. Велико Търново.
Вижте качените файлове - Заявка и покана

ДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОМЕП - гр. БУРГАС

2011-12-09 13:06:56
2011-12-09 13:05:06

ДЕСЕТ  ГОДИНИ
ОТ ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА ОМЕП - гр. БУРГАС
   

      ОМЕП е световна организация по предучилищно образование с идеална цел, насочена към стимулиране развитието на предучилищното образование: повишаване качеството на предучилищното образование, грижа за всяко дете като индивидуалност, новаторството в ежедневието на учителя.
      В края на 2000 г. и началото на 2001 г. е учреден Регионален комитет на ОМЕП-Бургас. Членове на РК на ОМЕП – Бургас са детски учители, директори на детски градини, преподаватели от висши училища.
 В продължение на десет години РК на ОМЕП – Бургас организира дейности в системата на предучилищното образование:
      • Квалификация на педагогическите кадри, съобразно потребностите на педагозите и актуалните проблеми на предучилищното образование - правата на детето; интерактивни педагогически модели; проблеми на диагностиката и диагностична дейност в ДГ; съвременни технологии за работа със семейството; интегрирано обучение на деца със СОП; светът на Аза и нестандартното дете; обучение по програмата: „ Философия за деца”; образователен мениджмънт в ДГ и управление на човешките ресурси; работа в условия на делегиран бюджет; повишаване качеството на образователната среда; интеграционни процеси в предучилищното образование и възпитание; обмяна на добри педагогически практики между различните регионални и международни организации на ОМЕП
      • Организиране и участие в конференции
          2001г. - Международна конференция по правата на детето в гр. Бургас с участието на проф. Одри Къртис – председател на Световната организация по предучилищно образование – ОМЕП
          2005 г. - съвместно със сдружение” Елисавета Кларк и Пенка Касабова” Българо – американска научно – практическа конференция на тема „Развитие и образование на децата в българската и американската детска градина през 21 век”
          2009 г. - в сътрудничество с Община Бургас  - Национална конференция с международно участие на тема „ Предучилищното детство и отговорностите на съвременното общество”.
          2011г. - Община Бургас със съдействието на РК на ОМЕП -„Взаимодействието между детската градина и семейството „
      • Консултиране на родители, които са в непосредствен контакт с предучилищното образование. През 2011г. е разработена Стратегия за взаимодействие между детска градина – семейство и започна приложение на стратегията чрез инициативата на детските градини.
      • Сътрудничество с други неправителствени организации в страната и чужбина, които работят за подобряване на качеството на живота и образованието на децата.
      • Организиране на разнообразни дейности с децата, насочени към провокиране детското творчество, умствено развитие, самостоятелност и интелект – състезания, изложби, конкурси, концерти.