РИО - Бизнес каталогът на Бургас и България

Изготвяне на документите при кандидатстване за работа

Създаване на резюме спрямо сферата на реализация

Подготовка за успешно преминаване на интервю за работа

0

Регистрирани фирми

1

Години на пазара

0 %

Удовлетвореност на клиентите

0

Часово присъствие в интернет

Регионално управление на образованието – Бургас представлява териториален орган на Министерството на образованието, младежта и науката. То осъществява методическа помощ и контролира изпълнението на държавните образователни изисквания. Координира връзките между учебните заведения и държавните, и общински институции, неправителствените организации, социалните партньори и международните образователни програми. Взема активно участие при създаването на учебни програми и планове за различните видове училища, както и при осъществяване на дейностите по квалификация на директори, помощник-директори на училища и учители.

Свободни работни места в РИО Бургас

Към момента са обявени свободни работни места в областта за учители, главен счетоводител, хигиенисти, логопед, завеждащ административна служба, административен секретар, кариерен консултант, прислужник, домакин. Най-общо изискванията за заемане на длъжностите с висше образование са следните: да имат завършена степен на висше образование бакалавър или магистър, да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, да не са лишавани от правото да упражняват професията, да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“, да не страдат от заболявания, застрашаващи живота, здравето и възпитанието на учениците.

Необходими документи при кандидатстване

При кандидатстване за обявените свободни работни места се представят следните документи: заявление, документ за самоличност, трудова автобиография, документ за завършено образование, документ за професионална квалификационна степен, трудова книжка, други документи, удостоверяващи различни знания, умения и компетенции. Документите за кандидатстване се подават в конкретната образователна институция, обявила свободното работно място в предварително указания срок. Необходимите документи се представят и в оригинал за установяване на идентичност с копията.

Необходими документи при постъпване на работа

При постъпване на работа и сключване на трудов договор се изискват от кандидата свидетелство за съдимост, документ, доказващ отсъствието на заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците, медицинско свидетелство.

Обявени свободни работни места за учители

В област Бургас обявените свободни позиции за учители са както следва: учител на сборна група /1-ви – 7-ми клас/, учител – лектор по музика и ТП, учител – лектор по природни науки, учител по български език и литература, и руски език, учител ЦДО – начален етап, учител по география и икономика, учител по английски език, учител информационни технологии, учител теоретично и практическо обучение по технология на машиностроенето и металорежещи машини.

Към началото